سرلاک (غذای کمکی ) شیر و برنج با سیب نستله Nestle
سرلاک (غذای کمکی ) شیر و برنج با سیب نستله Nestle

سرلاک (غذای کمکی ) شیر و برنج با سیب نستله Nestle

Nestle logo logotype - سرلاک (غذای کمکی ) شیر و برنج با سیب نستله Nestle

در انبار موجود نمی باشد


ویژگی های محصول
  • حاوی انواع ویتامین
  • دارای انواع مختلف مواد معدنی
  • کمک به رشد کودک

نقد و بررسی

سرلاک (غذای کمکی) شیر و برنج با سیب نستله Nestle

توضیحاتی درباره محصول:

سرلاک  شیر و برنج با سیب به توسعه مهارت های جویدن کمک می کنند و در نتیجه کودک به خوبی رشد میکند.

پروبیوتیک ها شامل انواع میکروارگانیسم های مفید هستند که می توانند روده را مستعمره خود کنند. این باکتری ها و قارچ ها در کنار باکتری های طبیعی در روده، با میکروارگانیسم های خطرناک مبارزه می کنند.

 

مزایای استفاده از پروبیوتیک ها برای نوزادان

یکی از کاربردهای عمده پروبیوتیک در نوزادان درمان اسهال، از جمله اسهال هایی که به علت عفونت های روتا ویروس و عفونت اشریشیا کلی ایجاد شده است.

پروبیوتیک ها برای درمان  موارد زیر مفید میباشند :

  • اگزما آتوپیک
  • عدم تحمل لاکتوز
  • برفک دهان

سرلاک (غذاییکمکی)NESTLE

سرلاکیکغلاتمخصوصنوزاداستکهحاویپروبیوتیکبیفیدوساستکهسیستمایمنیوگوارشینوزادراتقویتمیکند. سرلاکیکیازترکیباتسالمیاستکهبعنواناولینغذایکمکیبراینوزادانززمیتواناستفادهکرد. اینغذایجامدحاویآهن،کلسیم،ویتامینD،C وA وهمچنینامگا۳و۶میباشد.

تفاوتعمدهبین غذایکودک کهدرمنزلتهیهمیشودوسرلاکایناستکهشایددرترکیبخانگیمیزانکافیآهنوموادمعدنیضروریدیگرکهبرایرشدنوزادلازماستفراهمنباشداماسرلاکایننیازبدننوزادراتامینمیکند. امامیتوانایندورابهصورتهمزمانهماستفادهکردکههمازموادمغذیسرلاکبهرهببردوهمازطعمومزهغذایخانگیاستفادهکند.

 

مواردمصرفسرلاک:

  • اینسرلاکراازپایان4 ماهگیاستفادهکنید
  •  تقویتسیستمایمنیکودک
  • کمکبهرشد،تکاملمغزوقوایشناختیکودک

 

شرایطنگهداری:

سرلاکشیروبرنجرادرجایخشکوخنکنگهدارینمایید.

 

روشمصرفسرلاک:

قبلازتهیهسرلاکشیروبرنجبهدقتدستهاوظرفغذایکودکرابشویید. آبآشامیدنیتمیزرابهمدت5 دقیقهجوشاندهوبگذاریدخنکشود. 120 میلیلیترآبولرمرااندازهبگیریدودرظرفکودکبریزید. 50 گرمیا6 قاشقغذاخوریسرصافسرلاکرابهآناضافهکنید. مخلوطراهمزدهتابهصورتیکنواختدرآیدوسپسبایکقاشقکوچکبهکودکبخورانید.
کودک،ازپایان4 ماهگی،2 وعدهدرروزمیتواندازسرلاکبههمراهشیراستفادهکند.

 

توضیحات:

بهترینسنشروعسرلاکپسازپایانماهششمزندگیکودکاستزیرابعدازاینزماننیازهایغذاییکودکفقطباشیرمادرتامیننمیشودودستگاهگوارششیرخوارتواناییهضموجذبغذاهاینیمهجامدراپیدامیکند. غذایکمکیمناسببرایکودکبایدتمیزوبهداشتیتهیهشود،نرمیآنمتناسبباسنکودکتغییرکند،حتیالامکانبهطورتازهتهیهشودومقویومغذیباشد.

موادیکهانرژیغذارابیشترمیکنند:«روغن»هادارایانرژیهستندوافزودنمقدارکمیروغنبهغذایکودکبهخصوصکودکیکهآهستهرشدمیکندتوصیهمیشودچونانرژیروغننسبتبهموادغذاییدیگربیشتراستوروغنهامثلکره،روغنزیتونوروغنمایعبدوناضافهکردنحجمغذا،انرژیغذارابیشترمیکنندضمناینکهروغنباعثنرمشدنغذامیشودوخوردنآنرابرایشیرخوارراحتترمیکند.

«قندوشکر»همانرژیزاهستندولیمصرفآنبرایشیرخوارزیریکسالتوصیهنمیشودچونذائقهاوبهطعمشیرینعادتمیکندوزمینهبرایبروزمشکلاتینظیرچاقیدربزرگسالیفراهممیشود.

تذکر:
بعدازهربارمصرفباقیماندهسرلاکشیروبرنجرادوربریزید.
دربجعبهرابعدازهربارمصرفمحکمببندید.
محتویاتقوطیبازشدهحداکثرتا4 هفتهقابلمصرفمیباشد.

طعم

شیر و برنج با سیب

سن مصرف

4ماه به بالا

شکر

بله

وزن

220گرم

کشور سازنده

فرانسه به سفارش روسیه

مناسب کودکان آلرژیک

خیر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سرلاک (غذای کمکی) شیر و برنج با سیب نستله Nestle”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برند

Nestle نستله

Nestle logo logotype 150x150 - سرلاک (غذای کمکی ) شیر و برنج با سیب نستله Nestle
Nestle نستله شرکت صنایع غذایی سوئیسی و چندملیتی است، که به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی جهان شناخته می‌شود.این شرکت در سال ۱۸۶۶ توسط هنری نستله تأسیس شد و در حال حاضر دارای ۴۴۷ کارخانه در ۱۹۴ کشور جهان می‌باشد و شمار کارکنان آن بالغ بر ۳۳۳ هزار نفر می‌باشد. از برندها و نام‌های تجاری این شرکت می‌توان به:نسکوئیک، نسکافه، کیت کت، اسمارتیز و مگی اشاره نمود.بخشی از سهام شرکت Nestle نستله در بازار بورس سیکس سوئیس و بورس یورونکست معامله می‌شود. در سال ۲۰۱۱ شرکت Nestle نستله در فهرست فورچون جهانی ۵۰۰ رده نخست از سودآورترین شرکت جهان را به خود اختصاص داد.این شرکت همچنین با ارزش بازار ۲۳۳ میلیارد دلار در فهرست فایننشل تایمز جهانی ۵۰۰ در رتبه ۹ قرار گرفت. از سوی دیگر، یک سال بعد، در ۱۸۶۷ دو برادر آمریکایی بنام‌های چارلز و جورج پیج، که به عنوان سفیرهای ایالات متحده آمریکا در سوئیس فعالیت می‌کردند، اقدام به راه‌اندازی شرکت آنگلو-سوئیس کاندنس میلک در شهر شم، سوئیس نمودند.هنری Nestle نستله در سال ۱۸۷۵ بازنشسته شد و از مدیریت شرکت کنار رفت و سهامش در شرکت را نیز واگذار کرد. شرکت نستله تحت مدیریت جدید، در سال ۱۸۷۷ شروع به مشارکت با شرکت آنگلو-سوئیس کاندنس میلک نمود.سرانجام در سال ۱۹۰۵ دو شرکت نستله و آنگلو-سوئیس کاندنس میلک با هم ادغام شدند و شرکت جدید تحت نام نستله فعالیتش را آغاز نمود. در سال ۱۹۴۷ نستله با شرکت الیمنتانا ادغام گردید و نام آن به Nestle نستله الیمنتانا تغییر پیدا کرد. این ادغام در واقع در جهت بدست آوردن شرکت مگی انجام شد، زیرا کمپانی الیمنتانا مالک برند مگی بود.

محصولات مرتبط