لوسیون بدن کودک با شیر هیپ Hipp
لوسیون بدن کودک با شیر هیپ Hipp

لوسیون بدن کودک با شیر هیپ Hipp

در انبار موجود نمی باشد


ویژگی های محصول
  • حاوی روغن ارگانیک بادام
  • بدون رنگ و مواد نگهدارنده
  • ضد حساسیت

نقد و بررسی

لوسیون بدن کودک با شیر هیپ Hipp

لوسیون شیری HiPP حاوی روغن بادام طبیعی آلی میباشد که کاملا از پوست کودک مراقبت می کند و رطوبت زیادی را به همراه می آورد. بدن کودک آن را به سرعت جذب می کند و پوست را تازه می کند و برای کودک مناسب است.

لوسیونبدنکودکباشیرهیپHipp

برایمحافظتازپوستلوسیونهادارایترکیباتمناسبیهستند. لوسیونهابرایحفظرطوبتبدنونرمولطیفساختنآنهابسیارمناسباست. انواعروغنهاووازلینوعصارههایمفیددرترکیباتلوسیونهااستفادهمیشود. برایکودکانباپوستبسیارخشک،ترکیبلوسیونبسیارمفیدوکمکرساناست. لوسیونهافاقدهرگونهالکل،عطروموادنگهدارندهاست. لوسیون‌هامعمولابرایماساژدادنبدنکودکاستفادهمی‌شوندواینکاربهجذببهترموادآنبهپوستنیزکمکمی‌کند.

پوستنوزادبهدلیلنازکیوظرافتیکهدارد،بهسرعترطوبتخودراازدستمی‌دهد. یکیازبهترینراه‌هابرایحفظرطوبتپوستکودکاستفادهازلوسیوناست.

 لوسیونکودکاغلببهعنوانپاککنندهومرطوبکننده جهتمحافظتپوستنوزادانوکودکانبهکارمیرود. بهترینزماناستفادهازلوسیونکودک بعدازاستحمامکودکاست. ماساژدادنبدنکودکبعدازحمامکردنباعثحفظرطوبتپوستمیشود. لوسیونکودک رامیتوانبرایتمامقسمتهایبدناستفادهنمود. بهعلتاینکهشستشویمکررباعثحساسترشدنپوستکودکمیشود،ازاینمحصولمیتوانبهعنوانتمیزکننده،بعدازهربارتعویضپوشکاستفادهنمود.

لوسیونکودکهیپHipp درحجم350 میلیلیتر،یکنمونهازانواعلوسیون‌هایخوببرایکودکاناست.

لوسیونشیریHiPP حاویروغنبادامطبیعیآلیمیباشدکهکاملاازپوستکودکمراقبتمیکندورطوبتزیادیرابههمراهمیآورد. بدنکودکآنرابهسرعتجذبمیکندوپوستراتازهمیکندوبرایکودکمناسباست.

 

مشخصات:

  • حاویروغنارگانیکبادام
  • حفاظتموثرازپوستدربرابراشعههایمضرآفتاب
  • ضدحساسیت
  • بدونرنگوموادنگهدارنده
  • حجماینلوسیون350 میلیلیترمیباشد.

حجم:

350 میلی لیتر

کشور سازنده:

آلمان

استفاده برای:

کودکان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لوسیون بدن کودک با شیر هیپ Hipp”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مرتبط