مایع استریل کننده شیشه شیر و پستانک NUK
4008600276265frontprocessedkopya 600x600 - مایع استریل کننده شیشه شیر و پستانک NUK

مایع استریل کننده شیشه شیر و پستانک NUK

در انبار موجود نمی باشد


نقد و بررسی

مایع استریل کننده شیشه شیر و پستانک NUK

توضیحات تکمیلی(نقد و بررسی):

شستشوی کامل لوازم تغدیه کودک که دائما آنها را داخل دهان میکند ،

امر مهمی است. این کار با شستشو توسط آب خالی و یا صابون به تنهایی میسر نیست.

و گاهی حتی همان صابون ممکن است حاوی مواد شیمیایی و سمی باشد که سلامتی کودک را به خطر بیاندازد.

بنابراین استفاده از یک مایع استریل کننده مخصوص لوازم تغدیه کودک ،

ضروریست. مایع استریل کننده ناک Nuk آلمان محصولی مطمئن جهت شستشو است

که از تجمع میکروب بر روی لوازم کودک جلوگیری کرده و از بروز بیماری کودک نیز پیشگیری میکند.

که از تجمع میکروب بر روی لوازم کودک جلوگیری کرده و از بروز بیماری کودک نیز پیشگیری میکند.

مایعاستریلکنندهشیشهشیروپستانکNUK

 

دردنیایپرازآلودگیبایدبیشازهمهمراقبکودکانبود،چراکهسیستمضعیفبدنآنانبیشازبزرگسالاندچاربیماریهامیشود.

اسباببازیهایکودکبخصوصآنهاییراکهعادتدارد

باخودبیرونازخانهببردویاآنهاییراکهبیشتردردهانشفرومیبرد،بیشتردرمعرضآلودگیهایگوناگونمیباشد

وبرایعارینمودنآنهاازانواعآلودگیهامیتوانازمایعضدعفونیکننده ناکNuk استفادهنمود.

شستوشویدقیقوضدعفونیکردنشیشهشیر،

پستانکویاهرچیزدیگریکهوارددهاننوزادمیشود،اهمیتبسیارزیادیدارد.

شستوشویاینوسایلبهنحویکهکاملاتمیزشدهوعاریازهرگونهمیکروبگردد،

باآبوشویندههایمعمولیمیسرنمیشود،

مابهشمامایعاستریلوضدعفونیکنندهناکNuk

درحجمبهصرفه380 میلیلیتریراپیشنهادمیکنیم.

مایعاستریلوضدعفونیکنندهناکNuk ضدباکتریوقارچوبدونایجادحساسیت،

مخصوصضدعفونیکردنوسایلنوزادوکودکمیباشد.

اینمایعازتجمعباکتریهابررویلوازمنوزادجلوگیرینموده

وازبروزبیماریوضعیفشدنبدننوزاد،پیشگیریمینماید.

شمامیتوانیدازاینمحصولجهتضدعفونینمودن

شیشهشیر،سرشیشه،پستانک،میزغذاخوریکودک،

اسباببازیهاوهمچنینمیوههاوسبزیجاتنیزاستفادهنمایید.

تمامیظروفتغذیهکودک،اعمازبشقابوقاشقها،پستانکوشیشهشیرها،

اسباببازیهاوملحفهوپتویکودکبخصوص

پسازهرباربیماریکودکیاواکسینهشدنوینیازبهشستوشوییکاملدارند؛

ازمایعاستریلوضدعفونیکنندهناکNuk بهعنوانمکملشستوشواستفادهنمایید؛

اقلامموردنظررادرونیکظرفریخته،۱پیمانهازمایعاستریلوضدعفونیکنندهناکNuk رادریکلیترآبحلکرده

ووسایلموردنظرتانرابهمدت۱ساعتدرآنقراردهید،

سپسخوبآبکشینماییدودوبارهوسایلرادراختیارفرزنددلبندخودقراردهید.

 

تعداد در بسته

6

نوع

ضدعفونی کننده

وزن

500میلی لیتر

کشور سازنده

آلمان

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مایع استریل کننده شیشه شیر و پستانک NUK”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مرتبط