مایع ظرفشویی 1350 میلی لیتری با رایحه سیب فیری Fairy
مایع ظرفشویی با رایحه سیب فیری Fairy

مایع ظرفشویی 1350 میلی لیتری با رایحه سیب فیری Fairy

fairy - مایع ظرفشویی 1350 میلی لیتری با رایحه سیب فیری Fairy

در انبار موجود نمی باشد


ویژگی های محصول
  • براق کننده ظروف
  • از بین برنده لکه های قدیمی
  • سازگار با پوست دست
  • غلیظ و به صرفه

نقد و بررسی

مایع ظرفشویی 1350 میلی لیتری با رایحه سیب فیری Fairy

مایع ظرف شویی فیری ، محصول کشور بلژیک می باشد و با فرمول مخصوص خود پسمانده غذاهای چسبیده و ته گرفته روی ظرف ها را از بین برده و شما را در تمیز کردن ظروف کمک میکند. این محصول حتی سخت ترین چربی های چسبیده به ظرف ها و لکه های قدیمی را از روی ظروف پاک می کند و موجب براق و جلا آن ها می شود.

مایعظرفشوییبارایحهسیبفیریFairy:

مایعظرفشوییفیری،محصولکشوربلژیکمیباشدوبافرمولمخصوصخودپسماندهغذاهایچسبیدهوتهگرفتهرویظرفهاراازبینبردهوشمارادرتمیزکردنظروفکمکمیکند. اینمحصولحتیسختترینچربیهایچسبیدهبهظرفهاولکههایقدیمیراازرویظروفپاکمیکندوموجببراقوجلاآنهامیشود. ازخشدارشدنظروفاستیلجلوگیریمیکندوبهکیفیتآنهاآسیبنمیرساند.

همچنینظروفشیشهایوکریستالیراشفافترودرخشانترمیکندورویآنهاجایآبباقینمیگذارد. مایعظرفشوییبارایحهسیبفیریعلاوهبرتمیزکردنظاهرظروف،خاصیتضدبوداردومانعازباقیماندنبوینامطبوعسوختگیویاغذاهاییمانندماهیبررویظرفهاشدهوبارایحهسیب،عطردلنشینیرابررویآنهاباقیمیگذارد.

 

اگرهمیشهدنبالبهترینهاهستید:

اینمحصولیکیازبهترینهاست. مایعظرفشوییپلاتینومفیریباغلطتزیادوکففراوان،سختترینچربیهاراازرویظروفبهسرعتپاکمیکند. مایعظرفشوییپلاتینیومفیری،محصولکشورترکیهمیباشدوبافرمولاسیونمنحصربهفردخودغذاهایچسبیدهوتهگرفتهرویظروفراازبینمیبردوباعثتمیزیفوقالعادهظرفهامیشود.

اینمحصولازفیری،حاویترکیباتویژهایاستکهحتیسختترینچربیهایماسیدهوقدیمیراازرویظروفپاکمیکندوموجبجلاوبراقیتآنهامیشود. رویظرفهاردآبباقینمیگذاردومانعازخشدارشدنظرفهایتفلونواستیلمیشود. مایعظرفشوییفیریplatinum علاوهبرتمیزکردنظاهرظروف،خاصیتضدباکتریوضدبوداردومانعازباقیماندنبوینامطبوعسوختگیویاغذاهاییمانندماهیبررویظرفهاشدهوبارایحهلیمو،عطردلنشینیرابررویآنهاباقیمیگذارد.

 

ویژگیها:

  • ازبینبردنلکههایسخت
  • سازگارباپوستدست
  • دارایرایحهسیب
  • ازبینبردنکاملچربیها
  • غلیظوبهصرفه

نوع

مایع ظرفشویی

حجم

1350 میلی لیتر

رایحه

سیب

کشور سازنده

ترکیه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مایع ظرفشویی 1350 میلی لیتری با رایحه سیب فیری Fairy”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برند

Fairy فیری

fairy 150x90 - مایع ظرفشویی 1350 میلی لیتری با رایحه سیب فیری Fairy
معرفی برند فیری Fairy:فیری Fairy مارک مایع شستشوی تولید شده توسط Procter &Gamble در کارخانه West Thurrock (کارخانه لندن) در انگلستان است که در سال 1950 راه اندازی شد. مایع فیری Fairy به طور سنتی سبز است و موجب سر و صدا تبلیغاتی مشهور شده است. محصولات فیری Fairy از سال 2015، در اکثر نقاط اروپا فروخته می شود، هرچند نام های منطقه ای متفاوت است. مایع فیری Fairy در ترکیبات و رنگ و عطر مختلف موجود است. در فوریه 2010، فیری Fairy اولین بطری شستشوی مایع (که تا سال 2000 استفاده شد) را برای جشن 50 سال نام تجاری به بازار عرضه کرد. در انگلستان و ایرلند، فیری Fairy نیز یک برند قدیمی از مواد شوینده غیر شیمیائی است. نام تجاری فیری Fairy بیشتر از محصولات مبتنی بر صابون گسترش یافته است و در حال حاضر نیز در محصولات شستشوی ظروف اتوماتیک استفاده می شود. این محصولات کیسه های پودر و مایع مخصوص برای خرد کردن فرموله شده است که به طور خاص برای ماشین های ظرفشویی داخلی طراحی شده اند. انواع محصولات فیری Fairy از قبیل ریکا، قرص ماشین ظرفشویی و . . . در سایت پارلاک مارکت موجود میباشد.  شما میتوانید انواع محصولات فیری Fairy را از سایت پارلاک مارکت سفارش داده و در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.

محصولات مرتبط