مکمل وزن دهی پدیا شور Pedia Sure
مکمل وزن دهی پدیا شور Pedia Sure

مکمل وزن دهی پدیا شور Pedia Sure

abbott small 300x171 3 - مکمل وزن دهی پدیا شور Pedia Sure

در انبار موجود نمی باشد


ویژگی های محصول
  • این محصول کشور سنگاپور است.
  • حاوی انواع ویتامین است.
  • دارای مقادیر زیادی انرژی میباشد.
  • برای سنین 1 تا 10 سال است.

نقد و بررسی

مکمل وزن دهی پدیا شور Pedia Sure

توضیحاتی درباره این محصول:

مکمل وزن دهی این برند محصول سنگاپور است. این غذای تقویتی کودک غنی شده از پروتئین، کربوهیدرات، چربی، انواع ویتامین ها و مواد معدنی  سلامت کودک شما را تضمین و تقویت می کند. مکمل وزن دهی پدیا شور فوق العاده مقوی و خوشمزه  است برای افزایش وزن به کودکان بالای 1 سال است.

مکملوزندهیپدیاشورPedia Sure

 

اطلاعاتیدرموردمکملوزندهیپدیاشور:

مکملوزندهیاینبرندمحصولسنگاپوراست. اینغذایتقویتیکودکغنیشدهازپروتئین،کربوهیدرات،چربی،انواعویتامینهاوموادمعدنی سلامتکودکشماراتضمینوتقویتمیکند. اینمحصولسلامتکودکشماراتضمینوتقویتمیکند. اینمحصولفرمولپیشرفتهومطمئنسهگانهایداردکهازکربوهیدراتهاپروتئینهایپیچیدهوچربیبرایجذببیشتروبهترموادمغذیتشکیلشدهاست. غذاییکاملدارای41 موردموادمغذیو25 ویتامینوموادمعدنی،تکمیلیباAA وDHA برایحمایتازمغزوچشموترکیبیازپروبیوتیکهابرایکمکبهحفظیکسیستمگوارشسالمتغذیهایکاملومتعادلراجهتتغذیهتکمیلیکودکانبوجودمیآورد.

 

ویژگیهایمکملوزندهیپدیاشور:

ویژگیاینمحصولوجودسینبیوتیکهایاضافهشدهبهآناست. سینبیوتیکترکیبیازپروبیوتیکها(لاکتوباسیلوسهایمفیدوبیفیدوباکتریوم) و(پریبیوتیک) فروکتوالیگوساکاریدمیباشد. پریبیوتیکباعثرشدوتقویتپروبیوتیکهامیشود. سینبیوتیکهابامتوقفکردنرشدباکتریهایمضروبیماریزایدستگاهگوارشسیستمدفاعطبیعیبدنراتقویتمیکنند. اینمکملوزندهیتکمیلیمتعادلرافراهمنمودهومیتواندرشدمطلوبراحمایتنماید.

مکملوزندهیپدیاشورفوقالعادهمقویوخوشمزه  استبرایافزایشوزنبهکودکانبالای1 سالاست. درطیاینمدت،کودکاننیازهایتغذیهایوافزایشقابلتوجهیدررشدفیزیکیوشناختی؛خواهندداشت. ازاینرورفتاربدغذاخوردنوامتناعازخوردنغذاممکناستکودکانرابهشکافتغذیهایبکشاندورشدآنهاراتحتتاثیرقراردهد. اجازهندهیدکهتغذیهناقصدرراهرشدکودک،باعثبوجودآوردنمشکلاتیمثلکمبودوزنوکوتاهیقدکودکاننسبتبههمسنهایخودشود.

مصرفروزانه:

برایکودکانسنین9-13 سالروزانه1500 میلیلیتر

برایکودکانسنین4-8 سالروزانه1050 میلیلیتر

برایکودکانسنین1-3 سالروزانه  1000 میلیلیتر

اینغذایتقویتیکودکدربیماریلاکتوزمیامنعمصرفدارد.

عناصر:

غذایتقویتیکودکازپروتئینغلیظشدهآبپنیر،ساکارز،نشاستهذرتهیدرولیزشده،سدیمکازئینات،روغنآفتابگردانبااولئیکبالا،روغنسویا،تریگلیسیریدهایزنجیرهمتوسط،موادمعدنی،فروکتوالیگوساکارید،طعممصنوعیوانیل(وانیلین،اتیلوانیلین)،ویتامینها،ام-اینوزیتول،تورین،لاکتوباسیلوستارتارات،اسیدوفیلوس،الکارنیتینوبیفیدوباکتریوم،پروتئینسویا،الیگوساکاریدها،اسیدآراشیدونیک.

طرزتهیهمکملوزندهیپدیاشور:

درهر190 سیسیآب  5 پیمانهپودرسرصافمیباشد. جهتحفظتمامخواصپروبیوتیکگرمیآبمورداستفادهنبایداز30 درجهسانتیگرادبیشترباشد. وزناینمحصول400 گرممیباشد.

 

اینمحصولدارونمیباشدوبهعنوانمکملمورداستفادهقرارمیگیردوهمچنیناینمحصولازمناطقآزادتهیهمیشود.

اینمحصولتوسطسایتپارلاکمارکتبهتمامکشورعرضهمیشود.

طعم

عسل

سن مصرف

1 تا 10 سال

شکر

ندارد

ترکیبات

نشاسته ذرت هیدرولیز شده,ساکارز,پروتئین شیر کنسانتره,روغن سویا,روغن آفتابگردان با روغن بالا,مواد معدنی,پروتئین کنسانتره آب پنیر,زنجبیل متوسط روغن ترگلسیرید,پروتئین سویا,طعم وانیل مصنوعی و عسل,ویتامین C

کشور سازنده

سنگاپور

مناسب کودکان آلرژیک

مناسب نیست.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مکمل وزن دهی پدیا شور Pedia Sure”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برند

abbott ابت

abbott small 300x171 3 150x73 - مکمل وزن دهی پدیا شور Pedia Sure
معرفی برند ابت Abbott:Abbott Laboratories یک شرکت مراقبت بهداشتی آمریکا است که مقر آن در دریاچه بلف ، ایلینوی ، ایالات متحده آمریکا است. این شرکت توسط پزشک والکاس کالوین ابوت، در شیکاگو در سال 1888 برای تهیه داروهای شناخته شده تاسیس شد. در نهایت نیز به فروش داروهای مبتنی بر تحقیق، وسایل پزشکی، تشخیص و محصولات تغذیه ای ادامه داد. این داروها را در سال 2013 به AbbVie تقسیم می کنند . طبق تحقیقات در سال 2017، درآمد این شرکت 27.39 میلیارد دلار بود. محصولات ابت دارای طیف گسترده ای از داروهای عمومی مارک دار، دستگاه های پزشکی، تشخیص و محصولات تغذیه ای است. کسب و کار تشخیصی in-vitro شرکت آزمایش های ایمنی و غربالگری خون را انجام می دهد. آزمایشات پزشکی و سیستم های تشخیصی آن در سراسر جهان توسط بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، بانک های خون و دفاتر پزشک برای تشخیص و نظارت بر بیماری هایی مانند اچ آی وی، هپاتیت، سرطان، نارسایی قلبی و اختلالات متابولیکی، و نیز ارزیابی سایر شاخص های سلامت استفاده می شود. در سال 1985، این شرکت اولین تست غربالگری HIV را بر عهده گرفت.

تاریخچه برند:

در سال 1888 در سن 30 سالگی، والاس عبوت (1857-1921)، فارغ التحصیل 1885 دانشگاه میشیگان ، شرکت ابوت کمپانی راولنزوود را در شیکاگو تاسیس کرد.

در آن زمان، او یک پزشک بود و یک فروشگاه دارویی داشت. نوآوری او استفاده از بخش فعال گیاه دارویی بود ، به طور کلی یک آلکالوئید (به عنوان مثال مورفین ، کوینین ، استریچنین و کدئین)، که آن را به گرانولهای دزیمتری کوچک تبدیل کرد.این رویکرد موفقیت آمیز بود زیرا باعث تولید دوزهای سازگار و مؤثرتر برای بیماران شد. در سال 1922 او شرکت را از Ravenswood به شمال شیکاگو، ایلینویا نقل مکان کرد. شما میتوانید محصولات ابت Abbott را از سایت پارلاک مارکت سفارش داده و در کمترین زمان ممکن تحویل بگیرید.

محصولات مرتبط