پوره ارگانیک غلات با مخلوط میوه میلوپا Milupa
پوره ارگانیک غلات با مخلوط میوه میلوپا Milupa

پوره ارگانیک غلات با مخلوط میوه میلوپا Milupa

Logo Milupa.svg - پوره ارگانیک غلات با مخلوط میوه میلوپا Milupa

در انبار موجود نمی باشد


ویژگی های محصول
 • حاوی انواع ویتامین
 • حاوی انواع مواد معدنی
 • با وزن 200 گرم

نقد و بررسی

پوره ارگانیک غلات با مخلوط میوه میلوپا Milupa

پوره ارگانیک غلات با مخلوط میوه میلوپا Milupa پس از ماه ششم نوزادان قابل استفاده میباشد. پوره ارگانیک غلات با مخلوط میوه میلوپا Milupa مناسب برای دوره شروع کودک به خوردن غذا با ترکیب خوشمزه است. با توجه به قابلیت هضم آسان، جایگزین یک وعده غذایی است که کودک شما می تواند با لذت مصرف کند.

 

پورهارگانیکغلاتبامخلوطمیوهمیلوپاMilupa

پورهیکیازاولینغذاهاییاستکهکودکانبالای6 ماهازآناستقبالمیکنند. برایمادرانجوانیکهمیخواهندنوزادانشانراعادتبهغذاخوردندهندو لازماستباغذاهاییآسانوخاصشروعبهاینکارکنند،هیچچیزساده‌ترازتهیهیکپورهسالموخوشمزهبراینوزادشاننیست.

نخستین غذاهایکودک رابایدازنوعیانتخابکنیدکههضمآنهاآسانباشدواجزایآنهاکودکرابهآرامیبهطعمهاوبافتهایمختلفغذاعادتدهد. بعضیکودکانازطعمهایتندوناملایممانندهویجیاکلمبروکلیاستقبالمیکنندامابعضیکودکاننیزبهنظرمیرسدکهترجیحمیدهندباطعمهایآشناتروملایمغذاهاییمانندسرلاکیاپورهسیبزمینیشروعکنند.

پورهارگانیکغلاتبامخلوطمیوهمیلوپاMilupa پسازماهششمنوزادانقابلاستفادهمیباشد. پورهارگانیکغلاتبامخلوطمیوهمیلوپاMilupa مناسببرایدورهشروعکودکبهخوردنغذاباترکیبخوشمزهاست. باتوجهبهقابلیتهضمآسان،جایگزینیکوعدهغذاییاستکهکودکشمامیتواندبالذتمصرفکند.

 

نکاتایمنی:

اگرفرزندشماآلرژیکمیباشد،هنگامعادتدادنکودکدلبندتانبهپورهمیلوپااطمینانحاصلکنیدکهاینمحصولبرایکودکشمامناسبباشد.

 

ویژگیهایاینپوره:

 • دارایویتامینهایمختلفومناسببرایکودکدلبندتان
 • حاویموادمعدنیبینظیربرایکودکانبالای6 ماه
 • پروتئین
 • دارایآهن
 • حاویرویوفیبرو. . .

 

محتویاتپورهغلاتبامخلوطمیوهمیلوپا:

 • آبانگور
 • موز
 • آب
 • هویج
 • زردآلو
 • آبلیموکنستانتره
 • اینپورهحاویویتامینC است.

 

ترکیبات:

 • انرژی
 • چربی
 • چربیاشباعشده
 • کربوهیدرات
 • شکر
 • سدیم
 • اینپورهحاویپروتئیناست.

 

پورهMilupa:

مناسببرایکودکانبالای6 ماهمیباشد.

بعدازبازشدندربمحصولحداکثرتا۳روزدریخچالنگهداریومصرفشود.

وزناینمحصول200 گرممیباشد.

اینپورهغلاتبامخلوطمیوهمیلوپاMilupa درکشورترکیهتولیدمیشود.

طعم

غلات با مخلوط میوه

سن مصرف

از 6 ماهگی

شکر

دارد

ترکیبات

انرژی
چربی
چربی اشباع شده
کربوهیدرات
شکر
سدیم
این پوره حاوی پروتئین است.

وزن

200 گرم

کشور سازنده

ترکیه

مناسب کودکان آلرژیک

مناسب است

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پوره ارگانیک غلات با مخلوط میوه میلوپا Milupa”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برند

Milupa میلوپا

Logo Milupa.svg 150x76 - پوره ارگانیک غلات با مخلوط میوه میلوپا Milupa
Milupa میلوپا

محصولات مرتبط