کرم محافظ پای کودک هیپ Hipp
کرم محافظ پای کودک هیپ Hipp

کرم محافظ پای کودک هیپ Hipp

در انبار موجود نمی باشد


ویژگی های محصول
 • ساخت آلمان
 • مواد کاملا ارگانیک
 • حاوی 15 درصد زینک اکساید به منظور جذب رطوبت ناحیه پوش

نقد و بررسی

کرم محافظ پای کودک هیپ Hipp

در گذشته بهترین کرم سوختگی نوزاد روغن زیتون و روغن نارگیل و وازلین و همچنین مالیدن شیر مادر بوده است. اما در حال حاضر برای حل این مشکل، کرم های متنوع گیاهی و شیمیایی به بازار آمده است. کرم محافظ پای کودک هیپ Hipp یک محصول مطمئن برای شما میباشد تا با استفاده از آن مشکل سوختگی پاها کودکتان را به راحتی حل کنید.

کرممحافظپایکودکهیپHipp

یکیازرایج‌ترینوشایع‌تریندردسرهایدوراننوزادیبرایوالدینسوختگیپاینوزاداستکهغالبابابی‌تابیوبی‌قرارینوزادهمراهمی‌شود. بی‌تابی‌هاییکهخوابشبانهاوراتحتتاثیرقرارمی‌دهد. بروزاینعارضهکهدرناحیهپوشکنوزاداتفاقمی‌افتددربیشترمواردباقرمزی،التهابوسوزشپوستاینناحیههمراهاستودرصورتعدمدرماندرزمانمناسب،موجببروزناراحتی‌هاوبیماری‌هایعفونیوقارچیپوستنوزادمی‌شود. کرممحافظپایکودکهیپHipp یکمحصولمطمئنبرایشمامیباشدتابااستفادهازآنمشکلسوختگیپاهاکودکتانرابهراحتیحلکنید.

درگذشتهبهترین کرمسوختگینوزاد روغنزیتونوروغننارگیلووازلینوهمچنینمالیدنشیرمادربودهاست. امادرحالحاضربرایحلاینمشکل،کرمهایمتنوعگیاهیوشیمیاییبهبازارآمدهاست.

نحوهاستفاده:

درصورتلزومازکرمچندینباردرروزاستفادهکنید. کرمیکفیلمحفاظتیسفیداست. ایننوراستومیتوانآنرابانوکانگشتانبدونفشاراعمالکرد.

 

ویژگی هایکرممحافظپایکودک:

 • فاقدعطر وبهویژهمناسببرایتحریکاتپوستوقرمزی
 • مقداربالایاکسیدرویوپانتنولاثرآرامبخشداردوموجبتشدیدقرمزیمیشود
 • اکسیدروییکلایهمحافظموثرراایجادمیکندکهمدتزمانطولانیرطوبتپوستراحفظمیکندوپوستراتحریکمیکندازمحیطآروماتیکپرخاشگر
 • ساختآلمان
 • موادکاملاارگانیک
 • حاوی15 درصدزینکاکسایدبهمنظورجذبرطوبتناحیهپوش
 • دارایبافتسبکبهمنظورپخشراحتبررویپوست
 • مناسببرایکودکانازروزاولتولد
 • فاقدموادنگهدارنده، PEG،اسانسوسایرموادحساسیتزا

حجم:

20 میلی لیتر

کشور سازنده:

آلمان

استفاده برای:

کودکان از بدو تولد

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کرم محافظ پای کودک هیپ Hipp”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مرتبط