نوار بهداشتی ارکیدترک سایز متوسط 30 + 6 عددمخصوص شب
نوار بهداشتی ارکیدترک سایز متوسط 30 + 6 عددمخصوص شب
نوار بهداشتی ارکیدترک سایز متوسط 30 + 6 عددمخصوص شب

نوار بهداشتی ارکیدترک سایز متوسط 30 + 6 عددمخصوص شب

در انبار موجود نمی باشد


نقد و بررسی

نوار بهداشتی ارکیدترک سایز متوسط 30+6 عددمخصوص شب

قدرت جذب بسیار بالا، تمام پنبه، لطیف و ضد حساسیت

تعداد در بسته :30+6 مخصوص شب هدیه

قدرت جذب :***

دورانقاعدگیبهخودیخودبرایخانمهاخوشایندنبودهوآنهارادچاردردومحدودیتحرکتیمیکند،مخصوصااگرازمحصولاتبی‌کیفیتاستفادهشود،ایندورانآزاردهنده‌ترهمخواهدشد. نواربهداشتیارکیدبالداراستوازالیافطبیعیونرمساختهشدهبههمیندلیلحساس‌ترینپوست‌هاهممشکلیدراستفادهازآنندارند. علیرغماینکهقطرنواربسیارنازکاستاماقدرتجذبفوق‌العاده‌زیادیدارد. درکناره‌هایایننواربهداشتیبال‌هاییقراردادهشدهکهبهخوبیبهلباسمی‌چسبندومانعازجابجاییوحرکتنوارمی‌شوند.اینپدهایبهداشتی هماکنوندرسایت“نینیبازار”دردسترسخانمهاییاستکهبهسلامتیخوداهمیتمیدهند. نواربهداشتیارکیددرهربستهبندیخود30 عددنواربهداشتیضدحساسیتداردکهدرکنارآنیکبسته۶عددیبهعنوانهدیهدرنظرگرفتهشدهاستکهبسیاربهصرفهودرعینحالباکیفیتمیباشد.
نواربهداشتیارکیدمتناسببافرمبدن،نازکوبدونایجادحساسیتمیباشد.اینمحصولساختکشورترکیهبودهکهتمامیآنچهشماممکناستازیکنواربهداشتیعالیانتظارداشتهباشیدهمراهخوددارد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نوار بهداشتی ارکیدترک سایز متوسط 30+6 عددمخصوص شب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مرتبط